Regulamin


WARUNKI OGÓLNE

- Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy extra24hurt.eu, zwany dalej Sklepem. Obowiązujące od dnia 14.03.2011 roku.

- Zamówienie w sklepie internetowym extra24hurt.eu może złożyć

- każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna (firma), zwana dalej „Klientem”.

- Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowienia Regulaminu Sklepu. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowienia Regulaminu Promocji.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2013 roku.
 

OFERTA

- Artykuły oferowane przez Internetowy Sklep extra24hurt.eu są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną Klientowi przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji.

- Wszystkie ceny towarów podajemy w PLN netto. VAT zostaje doliczany przez koszyk przy składaniu zamówienia. Prowadzimy sprzedaż wyłącznie hurtową ( bez detalu ). 

- Internetowy Sklep extra24hurt.eu zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie.

- Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Do wszelkich danych osobowych oraz danych o zamówieniach mają dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione, a same dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do realizacji zamówień. Nie będą one zatem udostępniane firmom współpracującym z naszym sklepem do innych celów, w tym również celów marketingowych – zgodnie ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 – tekst jednolity, wraz z późniejszymi zmianami).

Dane przechowujemy na serwerach naszej firmy wyposażonych w zaawansowane profesjonalne zabezpieczenia, które uniemożliwiają dostęp i wgląd do danych osobom nieupoważnionym.


PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronie www.extra24hurt.eu w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez naszej zgody ZABRONIONE.

Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo - na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich. 


UWAGI KOŃCOWE

1. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy.

2. Sklep ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po 7 dniach od daty opublikowania ich na stronie www.extra24hurt.eu Odnośnie umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się przepisy regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia umowy.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. W szczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby firmy.